Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. close

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van

toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en

leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel

worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid

van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of

specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de

verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste

aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij

en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door

de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder

daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.

Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden

zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden

ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen)

 

Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper

en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of

overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid

van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige

bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

 

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper

aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden

gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de

betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting

en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een

bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is,

dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende

prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs

uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van

10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder of

meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp.

1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden

gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden

koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de

ontvangst van de order.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. LEVERING

 

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal

op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene,

die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod

tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in

welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke

kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt

met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de

goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij

zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen

tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper

gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover

te beschikken.

Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als

zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst

gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de

overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming

van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen

te vorderen.

 

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

 

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt,

generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering

op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk

heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden,

dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen

termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst

zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht

op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van

verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis

te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen.

 

Artikel 5. OVERMACHT

 

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten

tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten

gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet

door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig

of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of

gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming,

brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen,

zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook –

geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen.

In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te

ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

 

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling

van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te

gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling

in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht,

onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden,

kosten en interessen door koper.

 

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan

het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van

verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen

terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn

verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen

dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname

verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname

zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname

blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud

laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de

geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woords, vanaf het

moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

 

Artikel 8. EMBALLAGE

 

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden

emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht,

geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage

wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven,

waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na

afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding

daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende

emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

 

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen

naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten

(auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten

etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met

betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld

technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten

bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan

verkoper deel uitmaakt.

 

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN VERFGROOTHANDELAREN IN NEDERLAND (VVVH)

 

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen

conform de door verkoper gegeven instructies.

Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als

in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden

verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen.

Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van

verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek

Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige

(verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle

rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

 

Artikel 10. KLACHTEN

 

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting

van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper

worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of

doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen

door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht

is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van

kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen

of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts

gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan

worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van

de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes

maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een

kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen

deze termijn te worden ingediend.

5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met

uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond

door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel

van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in

het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende

6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle

middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid

uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper

ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid

van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen,

begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan

gelijk aan 3½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid

is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei

gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking

heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

 

Artikel 11. BETALINGEN

 

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen

30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen.

Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag

is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en

mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur

voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.

3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij

aan verkoper een rente verschuldigd van 1½ % van het factuurbedrag

voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is

overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6:

119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in

dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te

maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente

zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven

wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen

af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de

oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat

een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur

of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde

factuur te voldoen.

5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is

verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen,

zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.

Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te

ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten

overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling

wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt

6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle

kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt,

zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk

geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de

hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag,

zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens

lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50 Indien koper de

hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke

inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de

schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan

wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke

inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde

het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3

van dit artikel, met een minimum van € 11,50.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke

inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement

van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde

bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke

kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

 

 

Artikel 12. GESCHILLEN

 

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen

zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen),

welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze

Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten,

bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement

waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie

van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend

recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.

Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Verenging van

Verfgroothandelaren in Nederland (VVVH) zijn gedeponeerd ter griffie van

de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam op 24 januari 2003 onder

depotnr. 25/2003